در این مقاله به معیارهای عملیاتی سامانه نظارت تصویری می پردازیم. 1.اتوماسیون سامانه نظارت تصویری باید طوری طراحی شود که اپراتور اتاق کنترل قادر باشد محتوای تصاویر نمایش داده شده را تحلیل کرده و کلیه عملیات لازم که توسط درخواست اولیه کارفرما مشخص شده است را اتخاذ نماید. پردازش خودکار...