یکی از ارکان اصلی پروژه های مداربسته، نحوه ارائه تصویر یا به عبارت دیگر انتخاب نمایشگر سیستم مداربسته برای رویت و بازبینی تصاویر دوربین های مداربسته می باشد. در فرایند انتخاب نمایشگر سیستم مداربسته ، در نظر گرفتن عوامل مختلفی از قبیل انتخاب نوع مناسب نمایشگر، در نظر گرفتن فاصله...