همانطور که می دانید انتقال تصاویر ویدئویی را می‌توان به‌صورت آنالوگ یا دیجیتال انجام داد، همچنین این تصاویر می‌تواند فشرده یا غیر فشرده باشند. در این مقاله به انتخاب بستر انتقال تصاویر ویدئویی می پردازیم. یا اینکه در زمان انتقال تصویر هر نوع ویدئو را می‌توان به نوعی دیگر تبدیل...